Regulamin sklepu internetowego

domTalentow.pl

Poniżej znajdziesz Regulamin sklepu internetowego prowadzonego w ramach serwisu https://domtalentow.pl, w którym zostały zawarte informacje związane ze sposobem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formami dostawy i płatności dostępnych w sklepie, a także procedurą odstąpienia od umowy, czy te dotyczące postępowania reklamacyjnego.

Sklep należy do Joanny Poniatowskiej-Bonieckiej, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LaboHR z siedzibą w Bobrowcu, ul. Willowa 6, NIP: 521-270-80-77, REGON 015718148.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail joanna@domtalentow.pl lub przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach
Regulamin – niniejszy regulamin,
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://domtalentow.pl
Sprzedawca – Joanna Poniatowska-Boniecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LaboHR Joanna Poniatowska-Boniecka z siedzibą w Bobrowcu, ul. Willowa 6, NIP: 521-270-80-77, REGON 015718148
Produkt – prezentowane w Sklepie towary i materiały przeznaczone do sprzedaży, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, w szczególności, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klienta, stanowi równocześnie Formularz zamówienia.
Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.
Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
PDF (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) – format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin opisuje zasady funkcjonowania sklepu internetowego prowadzonego w ramach serwisu https://domtalentow.pl, którego właścicielem jest Sprzedawca.

2. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

4. W każdej chwili jest istnieje możliwość skontaktowania się w właścicielem Sklepu, wysyłając wiadomość na adres e-mail: joanna@domtalentow.pl lub przez dostępny Formularz kontaktu.

5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient przez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki Newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki Newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce Prywatności.

3. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania Konta Klienta w Sklepie.

4. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

5. Założenie konta w Sklepie odbywa się przez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego i akceptację Regulaminu.

6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.

7. Klient może w każdej chwili usunąć Konto Klienta, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

8. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail joanna@domtalentow.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia


1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2. Zarejestrowanym klientem jest Klient, który posiada Konto Klienta w Sklepie. Klient może założyć konto z poziomu Sklepu.

3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.

4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie, a Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

5. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

6. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

7. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta umowa (na życzenie klienta) określonego rodzaju:
– w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
– w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

8. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

§ 5 Ceny, metody płatności


1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania każdej promocji zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych. Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).

5. Po dokonaniu wyboru metody płatności określonej w Regulaminie, Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę.

7. Płatności realizowane są również przez bramkę płatniczą w systemie  PayNow należącym do mBanku – szczegóły na www.paynow.pl.


§ 6 Realizacja zamówienia i formy dostawy


1. Rozpoczęcie realizacji zamówionego produktu następuje po zaksięgowaniu całkowitej wartości zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2. Liczba i kolejność sesji rozwojowych w danych Pakietach jest realizowana zgodnie z wybranym w Sklepie Produktem przez klienta. Dopuszcza się indywidualne ustalenia z Klientem w tym zakresie.

3. Obie strony ustalają najlepszy dla siebie termin i miejsce sesji rozwojowych. Klient ma prawo do zmiany ustalonego termin, informując o tym z 24-godzinnym wyprzedzeniem, na adres joanna@domtalentow.pl.

4. Sesje rozwojowe mogą się odbywać stacjonarnie w Warszawie i Piasecznie lub online (Zoom, Team, GoogleMeet) w zależności od preferencji klienta.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania swoich usług w sposób profesjonalny i z należytą starannością oraz z zachowaniem wszelkich norm etycznych.

6. Wszystkie dostępne do wyboru sposoby dostawy lub wykonania zamówionych produktów opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.


§ 7 Reklamacje


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. zamowienia@domtalentow.pl

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 8 Odstąpienia od umowy


1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§10 Dane osobowe i cookies

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności i Polityce Cookies dostępnej pod tym linkiem.

 

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia do roszczeń przez Konsumenta


1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§12 Postanowienia końcowe


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Regulamin wchodzi w życie 1 grudnia 2020 r.

 

 

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności